New Creation Gospel Church

Click here to edit subtitle

Geloof is wetenschap


Ik ben Koen, geen wetenschapper, maar wel geïnteresseerd in wetenschap, vooral omwille van mijn geloof: ik ben Christen en daarom wil ik de waarheid kennen. Het is mijn mening dat iemand maar recht in zijn schoenen kan staan als hij/zij open minded is en ook andere geloofsovertuigingen en wetenschappelijke bevindingen onderzoekt. Anders zou het nogal hypocriet zijn om te zeggen dat je de waarheid wilt kennen en volgen.


Dat is waarom als ik in de kranten kijk ik altijd ook een keer het wetenschappelijke katern bekijk, of dat ik als ik een magazine als Eos of zo tegenkom dat ik dat altijd eens nieuwsgierig bekijk. Dat betekent ook dat ik niet alleen wetenschap onderzoek maar ook andere overtuigingen zoals Islam of Boeddhisme.Ik zou zelfs zeggen dat Christenen die niet weten wat en waarom ze in Christus geloven toch wel iets fundamenteel belangrijks over het hoofd zien.

Pseudo wetenschap,

         rand wetenschap 

                 en echte wetenschap

De titel boven het artikel luidt: “Geloof is wetenschap” maar is misschien wel wat gedurfd. Misschien zou een het beter zijn een titel te gebruiken als: ‘Geloof kàn wetenschap zijn’ of ‘Wetenschap kàn geloof zijn’.

Laat me om te beginnen enkele begrippen uitleggen. Iedereen heeft een alledaags geloof gaande van dat je dokter gediplomeerd is om zijn beroep uit te oefenen, over geloven dat het etiket op het conserveblik ook de werkelijkheid reflecteert, tot geloven dat een God al of niet bestaat en schept of nog, dat er al dan niet eeuwig leven is.

Niemand kan 100% zeker zijn dat zijn geloof correct is dus wie niet onverschillig is zoekt naar het meest waarschijnlijke. Er zijn geen feitelijke zekerheden want alles blijft onderhevig aan kritische overweging.

Ten tweede, mijn woordenboek zegt over wetenschap: “Het is het systematisch geheel van weten en regels, wetten, hypothesen en systemen dat kan lijden tot meer kennis.”

Wetenschap kan ingedeeld worden in twee groepen:

  • pseudo wetenschap, randwetenschap en echte wetenschap
  • technische en historische wetenschap

Technische wetenschap is de wetenschap die zich bezighoudt met de exacte wetenschap, de wetenschap die gemeten kan worden of met experimenten aangetoond kan worden, maar die ook steeds opnieuw ter discussie gesteld kan worden als er nieuwe ideeën of ontdekkingen plaats vinden. Historische wetenschap houdt zich bezig met het proberen te bewijzen wat er in het – al dan niet verre - verleden gebeurd is, iets wat vaak nòg moeilijker te bewijzen of te onderzoeken is.

Echte wetenschap is de wetenschap die al bewezen lijkt, randwetenschap is de wetenschap waarvan men uitgaat dat die weldra bewezen wordt en pseudo wetenschap is niet echt wetenschap maar het doet zich wel voor als wetenschap.

Goed dus, als we nu over evolutie praten ben ik ervan overtuigd dat het grootste gedeelte van de argumentatie daar rond randwetenschap is, nog een groot deel pseudo wetenschap en misschien een klein beetje echte wetenschap, maar oordeel zelf als we hierover verder gaan.

Het is dikwijls het verschil tussen objectiviteit en subjectiviteit die ons naar de waarheid leidt. Maar zowel bij wetenschap als bij geloofsovertuigingen is dit vaak moeilijk te onderscheiden, we komen daarop terug.

Even voor de duidelijkheid: als we over evolutie spreken bedoel ik macro-evolutie wat betekent dat soorten zich zouden ontwikkelen in andere soorten, dus niet micro-evolutie die spreekt over eventuele kleine evoluties binnen een soort.

In het algemeen gaan mensen ervan uit dat theologie de religie bevestigt en dat wetenschap evolutie bevestigt. Ons doel hier is aan te tonen dat dat niet noodzakelijk het geval is. Als men over geloof(sovertuiging) spreekt, welke dan ook, zijn er drie manieren om het te beoordelen: rationeel(objectief), emotioneel(subjectief) of door logica(beetje van beide). Alhoewel het zijn waarde heeft zullen academici of wetenschappers het emotionele niet erg waarderen, daarom zullen we dat overslaan. Ik neem aan dat logica voor het grootste gedeelte wel gewaardeerd wordt, dus wil ik het daar in het kort over hebben.

Nu erg gemakkelijk: wat is logisch voor u? Er is een God die wonderen kan doen met de welgekende gevolgen, verwijzende naar de bijbel waarin de verhalen en verslagen van vroeger en recent staan opgeschreven, en waarop wij nu als christenen verder bouwen.

De evolutionaire stelling is dat altijd bestaande gassen op een moment explodeerden met als eindresultaat een geordend heelal met al zijn complexe systemen, gevolgd door een spontane ontwikkeling van een atmosfeer met de gekende electrisch magnetisch spectrum van de zeven verschillende golven en stralen: gamma stralen, rx-stralen, ultraviolet, lichtstralen, infrarood, micro golven en radio frequencies en laat ons ook denken aan het grote gamma aan mineralen in de aardkorst zoals metalen, kool, olie, edelstenen,…

Leven zou dan voortkomen uit dood materiaal, cellen die zich spontaan gaan ontwikkelen naar hogere comlexere organismen met ogen, reukorganen, gehoororganen… zonder dat dat organisme zou kunnen weten dat er iets te zien, te horen of te ruiken valt. Bovendien wordt er daarbij verondersteld dat er dan bestaande soorten zich gaan ontwikkelen in andere soorten, tot we tot de dag vandaag komen? Helemaal willekeurig? Toeval? Terwijl deze wereld, of zelfs het kleinste orgaan erop, zo onvoorstelbaar complex is? Of zit er toch meer achter? Ik bedoel: voor welk van beide heb je het grootste geloof of verstand nodig? Wat is het meest logische als je dit in rekening brengt? Evolutie of schepping?

Een goed voorbeeld van ontbrekende logica bij evolutiedenken vormen de ‘missing links’. Wetenschappers zoeken zich suf naar tussenvormen tussen soorten maar degelijke voorbeelden daarvan vinden ze niet terwijl als evolutie waar moest zijn zouden ze daarvan miljoenen fossielen of beenderen in overgangsfasen moeten vinden. Of beter gezegd: als evolutie waar zou zijn zouden er geen pure vormen meer zijn, maar alleen vormen in overgang, maar ik zie ze niet, ik zie nog geen half-mens/half-aap bijvoorbeeld of een koe-paard. Die enkelen voorbeelden die toch zouden gevonden zijn draaien uit op gemanipuleerde vondsten of toch een pure, nog niet bekende, soort die echter wel als soort compleet af is en niet verder verandert.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van logica die misschien van waarde zijn voor u, maar nu komen we bij de echte/practische of objectieve wetenschap.

Een greep uit de argumenten hierbij:

Wonderen: Misschien komen ze in België niet zoveel voor of blijven ze voor het grootste gedeelte onder de radar. De bijbel zegt: “Jezus kon niet veel wonderen doen in zijn thuisdorp omwille van hun ongeloof.” We zouden kunnen veronderstellen dat die regel bij ons en in onze tijd gelijkaardig is, maar toch gebeuren ze wel, die wonderen. Terwijl het dikwijls subjectief is zijn er wel degelijk gevallen bekend waar bij op opeenvolgende scans onverklaarbare verschillen te zien zijn. En er zijn blinden die wèl genazen of verlamden die daarna wandelden door middel van gebed= wonderen.

Maar critici blijven dikwijls kritisch ongeacht wat er gebeurt.

Evolutie gaat in tegen de eerste wet van Thermo-dynamica die zegt dat het hele volume van energie onveranderd blijft, maar dat de bruikbaarheid en voorziening altijd afnemen wat betekent dat als er iets (op aarde of in het universum) op zichzelf gelaten wordt (zonder intellectuele tussenkomst) het altijd vervalt en uiteindelijk uit elkaar valt.

Enkele voorbeelden over subjectiviteit in de wetenschap:

- Meettechnieken die de leeftijd bepalen: er zijn er meerderen en ze geven vaak erg verschillende resultaten. Ze zijn ook niet bewezen accuraat te zijn.

Bekijk bijvoorbeeld de carbonvezeltechniek waarbij de hoeveelheid carbonvezels in materialen wordt berekend om daarmee de ouderdom ervan te bepalen. Die techniek gaat ervan uit dat de carbon nul is in het begin, dat ze altijd op gelijke snelheid toeneemt en dat er geen externe invloeden zijn die de hoeveelheid beïnvloeden, terwijl dat niet altijd noodzakelijk het geval is.

- Als ik door wetenschappelijke artikels lees merk ik vaak tegenstellingen. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: de ijskappen op de polen zouden volgens sommigen over twintig jaar verdwenen zijn, anderen zeggen over 100 tot 200 jaar. Hetzelfde met het bepalen van de ouderdom van de aarde. Sommigen spreken over een paar millioen jaren, anderen over een paar miljard jaren.

Vraag aan twee wetenschappers om u over één onderwerp de tegenovergestelde conclusie te bewijzen en ze zullen dat waarschijnlijk wel voor je willen doen en zelfs kunnen doen. Waarom? Omdat ze alleen naar aanwijzingen gaan zoeken die de aangegeven hypothese zal aantonen. Ze weten dikwijls op voorhand al wat ze willen bewijzen terwijl dat natuurlijk niet de juiste manier van werken is.

Natuurlijk is er in religie ook veel subjectiviteit.

Andere overtuigende argumenten tegen de (macro) evolutietheorie of oude leeftijd van de aarde en galaxieën zijn bijvoorbeeld:

Het magnetische veld dat de aarde bedekt, waarvan is aangetoond dat het afneemt en dat het bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Als we die millioenen jaren zouden terug rekenen, dan zou de hitte die het zou genereren het onmogelijk maken om leven op de aarde mogelijk te maken.

Hetzelfde voor de zon die ook afneemt of opbrandt. Als we al die jaren zouden terug rekenen zou de zon zo dicht bij de aarde staan dat het leven op aarde onmogelijk zou zijn.

Ook het eerste ruimteschip dat op de maan landde had een zeer breed landingsgestel om niet in het ruimtestof weg te zinken. Er was aangetoond dat ruimtestof aan een constante snelheid neervalt op alle planeten. Ze namen aan dat er zich na zoveel jaren toch wel enkele meters ruimtestof op de maan zouden bevinden, wat uiteindelijk slechts enkele cm’s bleek te zijn. Wat er op wijst dat onze galaxie nog vrij jong is.

Wetenschappers hebben aanwijzingen dat er in de originele atmosfeer zuurstof aanwezig was, wat een biologische kettingreactie (nodig voor de ontwikkeling van de eerste cel) onmogelijk maakt.

Dit zijn slechts een handvol wetenschappelijke argumenten tegen evolutie, die het meer plausibel maken dat geloof meer aanvaardbaar is dan evolutie dat zou zijn. Zo zie je dat wetenschap niet noodzakelijk in dienst staat van de evolutie, maar dat ze ook geloof kan aantonen.

Christen-wetenschappers kunnen nog veel meer argumenten aanhalen om evolutie te ontkrachten. Maar geloof zal geloof blijven, als het bewezen zou worden is het geen geloof meer en dan zou God zijn doel gemist hebben en zal dan ook nooit gebeuren.

Click here to edit text 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.